ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ United Engineering Co., Ltd ႏွင္႔ WAKITA & Co., Ltd တို႔အၾကား UE-WAKITA JV EQUIPMENT CO., LTD တည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကုိ

(၁)   ဦးဥာဏ္ထြန္းဦး ၊၀န္ၾကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ ၀န္ၾကီဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအစိုးရ

(၂)  ဦီးစိန္တင္၀င္း၊ ဥကၠဌ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္

(၃)  Mr. Sato  ႏွင္. (၄)   Mr.Hitoshi Wakita 

တို႔ ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္

  United Engineering Co., Ltd  ၏ Chairman & CEO ဦး၀င္းခိုင္ ႏွင့္

WAKITA & Co., Ltd  ၏ President Mr. Teiji Wakita တို႕မွ ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။

 UE-WAKITA JV EQUIPMENT CO., LTD ၏ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ အသိ အမွတ္ျပဳ လာၾကေသာ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၊ ဂ်ပန္သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢိဳလ္မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ MES မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အျခား ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပးၾကသူမ်ား ႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အားလံုးကုိ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။