ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ United Engineering Co., Ltd ႏွင္႔ WAKITA & Co., Ltd တို႔အၾကား UE-WAKITA JV EQUIPMENT CO., LTD တည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကုိ (၁)   ဦးဥာဏ္ထြန္းဦး ... Read more